CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
(11 Temmuz 2013  PERŞEMBE, Resmî Gazete Sayı : 28704)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, amaçlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin müdürünü,
d) Müdür Yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları

MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.
b) Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak.
c) Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
ç) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak.
d) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek.
e) Proje yönetimi süreçlerini izlemek.
f) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek.
g) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.
ğ) Üniversite-kamu ve özel sektör işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınmaçerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 − (1) Merkez; proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık, eğitim ve bilimsel toplantılar, proje takibi, proje duyuru ve tanıtım faaliyetleri alanında ve başta üniversiteler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:
a) Proje geliştirme, koordinasyon ve danışmanlık alanında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:
1) Üniversitenin yürütücü, ortak, iştirakçi ve benzeri şekilde yer aldığı projelerin başvuruları, yürütülmesi, finans kaynakları ve proje ortaklarıyla yapılacak yazışma ve toplantıların organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yürütücüsü ile proje ortakları arasında Rektörlük adına koordinasyon desteği sağlamak.
2) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesini, idari kontrolünü yapmak, usulüne uygun olarak hazırlanmayan proje başvurularının düzeltilmesini sağlamak,
3) Proje yönetimi süreçlerini izlemek, denetimlerde ihtiyaç duyulacak olan her türlü sözleşme, harcama belgesi, ara ve final raporları, proje çıktıları ve benzeri belgelerin proje yürütücülerince muhafaza edilmesini sağlamak.
4) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıda bulunacak fikirleri projelendirecek personeli desteklemek, bu projelerin uygulanabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği içinde olmak ve fon temin edilmesi konusunda çalışmalarda bulunmak.
5) Yurt içi ve yurt dışından Üniversiteye talepte bulunan kurum ve kuruluşlara, imzalanacak olan bir protokol dâhilinde proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri konusunda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak.
6) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda danışmanlık birimleri oluşturmak.
7) Sanayi, Ar-Ge ve teknik içerikli projelerin Celal Bayar Üniversitesi Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine (ÜSİTEM) yönlendirilmesini, projeyle ilgili gerekli desteğin verilmesini sağlamak.
8) Üniversite öz kaynakları dışında bulunan fon kaynaklarına yapılan tüm proje başvurularının kayıt altına alınmasını sağlamak, gerekli istatistiki verileri oluşturmak.
9) Üniversitede yürütülmekte olan Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Projelerinin istatistiki veri tabanınıoluşturmak ve ilgili koordinasyonu sağlamak.
10) Üniversite öğretim elemanlarının uzmanlık alanına yönelik proje yürütücüsü, danışmanı ve araştırıcısıhavuzu oluşturmak.
b) Eğitim ve bilimsel toplantı kapsamında yürütülecek olan faaliyetler şunlardır:
1) Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşların proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme kapasitelerini artırmak amacıyla proje döngüsü yönetimi alanında eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
2) Merkezin çalışma alanına giren konulara yönelik ulusal ve uluslararası etkinliklerde Üniversitenin temsil edilmesini sağlamak.
3) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak panel, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, tanıtım etkinlikleri, kongre, proje pazarı gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla konuyla ilgili proje uzmanlarını, proje finansman kuruluşlarının teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu çalışmalara davet etmek.
4) Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasında işbirliği kurmak ve ortak çalışmalar yapmak.
5) Merkezin çalışmaları ve Üniversitenin dâhil olduğu projelerle ilgili rapor, tanıtıcı broşür, katalog, tanıtım filmi ve benzeri dokümanlar hazırlamak, araştırma ve uygulama sonuçlarını yayınlamak ve ilgili kesimlere dağıtımınısağlamak.
c) Merkezin diğer faaliyetleri şunlardır:
1) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yıllık istatistik tutmak.
2) Üniversite mensupları ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan personelin ilgi ve uzmanlık alanlarına giren projelerde görev almaları için teklif ve önerilerde bulunmak.
3) İç ve dış kaynaklı proje teklif çağrılarını ilgili kesimlere duyurmak.
4) Hedef kitlesi geniş projelere kamuoyu ilgisini ve desteğini artırmak, basını ve ilgili kesimleri bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.
5) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve ödüller vermek amacıyla Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları

MADDE 7 − (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma ve yayın çalışmalarında bulunmuş, yurt içi ve yurt dışı proje deneyimine sahip Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresinden önce görevden alabilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamamasıdurumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli birşekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak ve yaptırmak.
ç) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık bütçe önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Rektörün onayına sunmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde görevlendirilmek üzere personel seçimini yapmak ve Rektörün onayına sunmak.
f) Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetiminin ilgili sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olasıdeğişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak.
g) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programınıhazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
ğ) Merkeze yapılan proje başvurularını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 − (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve Müdürün yokluğunda yerine vekalet etmek üzereÜniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 − (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine, Üniversiteninöğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilirler.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki defa toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.
(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe önerilerini ve faaliyet raporlarını inceleyerek Rektöre sunulmaküzere karara bağlamak.
c) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, projeler ve Merkez faaliyetlerinin tanıtım çalışmaları, mali destek ve yayım konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak, Merkez bünyesinde yürütülen danışmanlık, proje ve benzeri hizmet bedellerini belirlemek.
ç) Merkezin gelirlerini artırıcı girişimlerde bulunmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak, gelir dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.
d) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek ödülleri tespit etmek üzere oluşturulacak komisyon üyelerini belirlemek.
e) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.
f) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek ve protokol taslaklarını hazırlamak.
g) Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek.
Danışma kurulu
MADDE 13 − (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin akademik personeli ile istekleri halinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda tecrübeli kişiler arasından seçilir.Üyeler, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en az beş ve en fazla yirmiüyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden aynı yöntemle seçilir ve görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri seçilir. Danışma Kurulu toplantılarına üst üste üçdefa mazeretsiz katılmayanların üyeliği düşer. Danışma Kurulunda yer alan Üniversite akademik personeli üye sayısı, toplam üye sayısının yarısından az olamaz.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 14 − (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışmalar ile ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunmak ve bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak.
c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki durumlarınıdeğerlendirip önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Birimler

MADDE 15 – (1) Birimler, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
(2) Birimler, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkez çalışanları ve gerekli durumlarda kurum dışından konusunda uzman kişilerden oluşturulur. Yönetim Kurulu, her birimden bir kişiyi birim sorumlusu olarak görevlendirir. Merkez birimlerinin görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan birim, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü teçhizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

İLETİŞİM

Telefon: 236 201 11 44

Telefon: 236 234 71 50

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

            Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi

            Manisa

Eposta  : projemerkezi@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik